Follow


Submissions from 2019

PDF

Enhanced Crystallinity of Triple-Cation Perovskite Film via Doping NH4SCN, Ziji Liu, Detao Liu, Hao Chen, Long Ji, Hualin Zheng, Yiding Gu, Feng Wang, Zhi Chen, and Shibin Li

Submissions from 2018

PDF

Effective Room-Temperature Ammonia-Sensitive Composite Sensor Based on Graphene Nanoplates and PANI, Zongbiao Ye, Yan Chen, Bohao Liu, Yuanjie Su, Zhi Chen, Huiling Tai, and Yadong Jiang

Submissions from 2017

PDF

Enhanced Performance of Planar Perovskite Solar Cells Using Low-Temperature Solution-Processed Al-Doped SnO2 as Electron Transport Layers, Hao Chen, Detao Liu, Yafei Wang, Chenyun Wang, Ting Zhang, Peng Zhang, Hojjatollah Sarvari, Zhi Chen, and Shibin Li

PDF

Realizing Full Coverage of Stable Perovskite Film by Modified Anti-Solvent Process, Long Ji, Ting Zhang, Yafei Wang, Peng Zhang, Detao Liu, Zhi David Chen, and Shibin Li

PDF

Electronic Properties of a New All-Inorganic Perovskite TlPbI3 Simulated by the First Principles, Zhao Liu, Ting Zhang, Yafei Wang, Chenyun Wang, Peng Zhang, Hojjatollah Sarvari, Zhi Chen, and Shibin Li

PDF

Evolution Characteristics of Perovskite Solar Cells in Air and Vacuum Environments, Xiaohui Wang, Hojjatollah Sarvari, Hongmei Dang, Zhi Chen, and Vijay P. Singh

PDF

A Novel Composite Hydrogen Sensor Based on Pd Nanoclusters/TiO2 Nanotube Arrays, X. B. Wei, X. H. Yang, T. Wu, H. Y. Pang, G. D. Lv, S. H. Wu, S. B. Li, and Zhi Chen

PDF

Improving the Performance and Stability of Flexible Pressure Sensors with an Air Gap Structure, Xiongbang Wei, Lun Xiao, Wen Huang, Jiaxuan Liao, and Zhi David Chen

PDF

Optical and Electronic Properties of Femtosecond Laser-Induced Sulfur-Hyperdoped Silicon N+/P Photodiodes, Ting Zhang, Bohan Liu, Waseem Ahmad, Yaoyu Xuan, Xiangxiao Ying, Zhijun Liu, Zhi David Chen, and Shibin Li

Submissions from 2014

PDF

Atomic Layer Deposition of High Quality HfO2 Using In-Situ Formed Hydrophilic Oxide as an Interfacial Layer, Lei Han, Jie Pan, Qinglin Zhang, Shibin Li, and Zhi Chen